Pædagogikken

Pædagogik og inklusion

Det som lykkes på Brahesholm er, at eleverne i udstrakt grad mødes i deres behov. Ofte skal der vedvarende samtaler og et stærkt relations arbejde til, før eleven kan rykkes rent fagligt. Relations arbejdet bliver derfor den bærende kraft og/eller middel til at opnå målet, så de faglige mål kan opfyldes på lidt længere sigt. Hver elev har ressourcer, og disse sættes i centrum for at skabe et progressivt afsæt for en sund udvikling.

Der opstilles faglige og sociale mål, der løbende evalueres med eleven. Involveringen fra elevsiden er af afgørende betydning for, at de opstillede mål nås. Ansvar for egen læring bliver derfor en væsentlig faktor i forhold til at opleve faglig succes. Gradvist ”normaliseres” skoleskemaet og hverdagen for den enkelte elev, så eleven bliver bedre til at indgå i en almindelig klasse på lige fod med andre jævnaldrende.

Afsættet i den enkeltes elevs færdigheder og ressourcer og det faktum, at Brahesholm med sin lille størrelse er et dynamisk sted, der hele tiden er flytbart i forhold til at tænke nyt og kreativt, gør at stedet har en høj succesrate i forhold til at sende de unge videre med en styrket personlig og faglig ballast.

Undervisningen planlægges og forberedes af lærerpersonalet. Lærerne har en stor opgave ud i at tilrettelægge en niveaumæssigt bredt differenceret undervisning – hvor niveauet i en klasse kan variere fra 2. klasse til 9. klasse niveau.

Der er af afgørende betydning, at den enkelte elev mødes på dennes niveau, og udvikles i det tempo og på den måde, som skaber flest mulige succesoplevelser. Det kræver også ofte, at der tænkes undervisning på mange forskellige måder, for at motivere eleverne til at deltage. Flere af vores elever har lavt selvværd, og manglende tro på egne evner. Dette genopbygningsarbejde sker i høj grad også ved, at de får gode oplevelser i forhold til skolearbejdet.

Pædagogerne understøtter undervisningen – samt har en udvidet opgave i forhold til, at klargøre den enkelte elev til at kunne modtage undervisning.

Pædagogerne varetager desuden en stor opgave i forhold til at skabe en god tillidsfuld relation mellem elev og personale, samt eleverne imellem. Har en elev det rigtig svært, kan eleven tages ud af undervisningen lidt tid, og evt. tage på en relations tur med en pædagog.
Dette har vist sig at have stor værdi, da det er medvirkende til at give eleven et rum sammen med en voksen på enehånd, hvor der kan tales om det der er svært, og hvordan man kan hjælpe hinanden gennem det. Som oftest er eleven klar til at indgå i skoledagen igen når de er tilbage.